MÁY LASER 1064 2024

30.000.000 

🌈𝐌𝐀́𝐘 𝐋𝐀𝐒𝐄𝐑 1064 𝐊𝐇𝐀̆́𝐂 𝐓𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐔̉𝐀 𝐌𝐎̣𝐈 𝐋𝐎𝐀̣𝐈 𝐌𝐔̛̣𝐂 𝐗𝐀̆𝐌 & 𝐍𝐀́𝐌, 𝐓𝐀̀𝐍 𝐍𝐇𝐀𝐍𝐆
——❤️❤️——
Modell: FQ: 264
Công suất: 600W
Nguồn: 30A
Số đầu bắn trị liệu: 5
Số xung cực đại: 2.000.000 shot.

𝐺𝑖𝑜̛́𝑖 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢:
✅Máy Laser 1064 là một thiết bị xóa xăm hiện đại ứng dụng công nghệ Laser Q-Switch ND Yag đang được phân phối rộng rãi trên khắp các hệ thống TMV của VN.
——🎊🎊🎊——

🎉Bên cạnh công dụng chính là xóa xăm thì máy Laser 1064 còn có khả năng:
💥 𝑋𝑜́𝑎 𝑥𝑎̆𝑚, 𝑥𝑎̆𝑚 𝑡𝑎𝑡𝑜𝑜, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑠𝑎̣𝑐ℎ 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑥𝑎̆𝑚 𝑙𝑎̂𝑢 𝑛𝑎̆𝑚 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ 𝑐𝑎́𝑐 𝑚𝑎̀𝑢 𝑥𝑎̆𝑚 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑢.
💥 𝐿𝑜𝑎̣𝑖 𝑏𝑜̉ 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑁𝑎́𝑚, 𝑁𝑎́𝑚 𝐷𝑎, 𝑁𝑎́𝑚 𝑐ℎ𝑎̂𝑛 𝑠𝑎̂𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑇𝑎̀𝑛 𝑁ℎ𝑎𝑛𝑔.
💥 Đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̛̀ 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 𝑐ℎ𝑎̀𝑚 𝑑𝑜 𝑏𝑎̂̉𝑚 𝑠𝑖𝑛ℎ (đ𝑜̉, 𝑥𝑎𝑛ℎ, 𝑛𝑎̂𝑢) 𝑐𝑎́𝑐 𝑣𝑒̂́𝑡 đ𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̂̀𝑖. ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑥𝑜́𝑎 𝑏𝑜̛́𝑡 𝑥𝑎𝑛ℎ, đ𝑒𝑛, 𝑛𝑎̂𝑢.
💥 𝐺𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑎̀𝑚 𝑡𝑟𝑒̉ ℎ𝑜́𝑎 𝑑𝑎, 𝑡𝑎̣𝑜 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑜 𝑡𝑒̂́ 𝑏𝑎̀𝑜 𝑑𝑎 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑡𝑎́𝑖 𝑡𝑎̣𝑜 𝑡𝑢̛𝑜̛𝑖 𝑚𝑜̛́𝑖, 𝑘ℎ𝑜̉𝑒 𝑚𝑎̣𝑛ℎ 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̣𝑛𝑔 𝑟𝑜̛̃ ℎ𝑜̛𝑛.
💥 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑚𝑢̣𝑛 𝑡𝑟𝑢̛́𝑛𝑔 𝑐𝑎́, 𝑚𝑢̣𝑛 𝑎̂̉𝑛.
💥 𝐿𝑎̀𝑚 𝑚𝑜̛̀, 𝑥𝑜́𝑎 đ𝑜̂̀𝑖 𝑚𝑜̂̀𝑖 𝑡𝑟𝑒̂𝑛 𝑑𝑎.
💥 𝑋𝑜́𝑎 𝑣𝑎̀ đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡𝑟𝑖̣ 𝑔𝑖𝑎̃𝑛 𝑚𝑎𝑜 𝑚𝑎̣𝑐ℎ, 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 ℎ𝑜̂̀𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑡𝑜̂̉𝑛 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑚𝑎̣𝑐ℎ 𝑚𝑎́𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑡𝑖̃𝑛ℎ 𝑚𝑎̣𝑐ℎ ℎ𝑖𝑒̣̂𝑢 𝑞𝑢𝑎̉.

—————————⭐️⭐️⭐️————————

Danh mục: